Bewindvoering kan in 2 soorten worden onderverdeeld.  Beschermingsbewind en WSNP-bewind.

Beschermingsbewind

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kan een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om (de goederen/vermogen van) iemand onder bewind te laten stellen.  Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen en moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.

WSNP Bewind

Veel mensen in Nederland hebben te kampen met schulden. Deze mensen kunnen en moeten proberen deze schulden op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van schuldhulpverleners. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener kan worden geprobeerd tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Deze vorm van schuldbemiddeling wordt ook wel het minnelijke traject genoemd. Als het niet lukt om tot een akkoord te komen met de schuldeisers, kan via de gemeente een aanvraag worden ingediend bij de rechtbank, om in aanmerking te komen voor het wettelijke schuldsaneringstraject.

Dit traject is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).

De WSNP-regeling houdt in dat de cliënt gedurende gemiddeld drie jaar (vanaf uitspraak rechtbank) in een schuldsaneringstraject zit, waarbij van zijn inkomsten maandelijks een vast bedrag (afloscapacitiet) wordt gereserveerd. Na drie jaar wordt dit bedrag verdeeld over de schuldeisers. De schuldenaar, in de WSNP-regeling saniet genoemd, zal gedurende het hele traject aan een aantal verplichtingen moeten voldoen, zoals een zware sollicitatie- en informatieplicht. De door de rechtbank benoemde bewindvoerder zal toezicht houden op de naleving van de verplichtingen. Zo zal de bewindvoerder contacten moeten onderhouden met,  en verantwoording af moeten leggen aan de rechtercommissaris, de schuldeisers en de saniet en zal hij bij de taakvervulling, zijn onafhankelijkheid moeten bewaren.

De bewindvoerder Wsnp is gedurende het gehele saneringstraject de schakel tussen schuldenaar, rechtbank en schuldeisers.

De voornaamste taken van de bewindvoerder Wsnp zijn:

  • Toezicht houden op naleving van de uit de schuldsaneringregeling voortvloeiende verplichtingen
  • Boedelbeheer (storten van de afloscapaciteit naar de bewindvoerder)
  • Vereffening van de boedel (uitdeling naar schuldeisers)

De WSNP-bewindvoerder behartigt het belang van de schuldeisers en is dus niet in dienst van de saniet.

Zolang de schuldsaneringsregeling van kracht is, moet de bewindvoerder Wsnp geïnformeerd worden over alle inkomsten en uitgaven. Wordt hierom gevraagd, dan moeten ook maandelijks bankafschriften aan de bewindvoerder Wsnp worden overlegd. Ook de uitvoer van de solliciatieplicht wordt door de bewindvoerder in de gaten gehouden.

De bewindvoerder Wnsp maakt ieder half jaar een verslag voor de rechtbank waarin hij aangeeft of de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt en of er, conform vastgestelde afloscapaciteit, is gespaard voor de schuldeisers.

Aan het eind van het traject, adviseert de bewindvoerder Wnsp de rechtbank over het al dan niet toekennen van een schone lei.

Bij Namtob kunt u alleen terecht voor de aanvraag van Beschermingsbewind. Namtob werkt echter wel samen met WSNP bewindvoerders, maar dat is in een ondersteunende rol.