Hoe kunt u uw klacht(en) kenbaar maken?

Mondeling

Namtob Bewind vraagt u uw klachten zoveel mogelijk direct te bespreken met een van onze medewerkers. Indien uw klacht niet kan worden opgelost, verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen.

Schriftelijk

Voor schriftelijke klachten geldt de volgende procedure:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: een duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid over de dienstverlening.
 • Klager: een persoon die een dienst afneemt bij Namtob Bewind.

Artikel 2. Klantrecht

Schriftelijke klachten kunnen uitsluitend gemotiveerd worden ingediend. Een klacht dient tenminste te bevatten:

 • De naam en adresgegevens van de klager;
 • De dagtekening;
 • De omschrijving van de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft;
 • Het moment van die omstandigheid;
 • De handtekening van de klager.

Indien de klager begeleidt wordt door een hulpverlenende instantie, moet de klacht mede ondertekend worden door de persoonlijk begeleid(st)er en/ of hulpverlener. De klacht wordt geregistreerd door de klachtencommissie en binnen 5 werkdagen sturen wij een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Indien aan bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

Artikel 3. Afdoening

 • 1 Namtob Bewind zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht gesteld kan worden. Zodra Namtob Bewind en de klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenprocedure.
 • 2 De klachtencommissie doet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd een uitspraak. Als de klacht niet binnen de termijn kan worden afgehandeld wordt de klager daarvan op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe termijn voor de afhandeling aangegeven.
 • 3 Indien de klacht niet naar de klager zijn of haar tevredenheid is behandeld, kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek, dan wel een nieuw voorstel voor afhandeling wenselijk is.
 • 4 De klacht wordt behandeld door een onafhankelijk lid van de klachtencommissie.
 • 5 Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de uitspraak door de klager is ontvangen, waarbij Namtob Bewind overtuigd is alles, naar redelijkheid en billijkheid en in verhouding tot de zwaarte van de klacht, in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren af te handelen.

Artikel 4. Hoor en wederhoor

 • 1 Nadat de achtergrond en oorzaak van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen ondernomen om de klacht naar behoren te behandelen.
 • 2. Namtob Bewind stelt de klager in de gelegenheid zijn of haar klacht eventueel mondeling toe te lichten.
 • 3 Tijdens het onderzoeken van de klacht zullen alle partijen worden gehoord om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.
 • 4 Van de bespreking wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager toegezonden.

Artikel 5. Geen verplichting tot klachtbehandeling

 • 1 Namtob Bewind is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indien deze betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze procedure is afgedaan.
 • 2 Indien er langer dan 4 weken tussen handeling, waar de klacht betrekking op heeft en ontvangst van de klacht is verstreken.
 • 3 Namtob Bewind is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de omstandigheid naar redelijke maatstaven onvoldoende is.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht krijgt de klager, na uiterlijk 5 werkdagen schriftelijk een gemotiveerd bericht.

Artikel 6. Bekendmaking en werking

 • 1 De klachtenprocedure wordt op verzoek toegezonden.
 • 2 De klachtenprocedure treedt in werking voor alle klachten die zijn ontstaan op of na 01 juni 2015.

Aldus vastgesteld op 01 juni 2015. Klachten dienen te worden gericht aan:

 

Namtob Bewind
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 1189
3800 BD Amersfoort