Wat is bewindvoering?

Bewindvoering kan in 2 soorten worden onderverdeeld.  Beschermingsbewind en WSNP-bewind. Hieronder volgt de omschrijving voor beschermingsbewind. WNSP-bewind wordt onder een ander kopje toegelicht.

Beschermingsbewind

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kan een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om (de goederen/vermogen van) iemand onder bewind te laten stellen.  Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen en moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.

Bij Namtob kunt u alleen terecht voor de aanvraag van Beschermingsbewind. Namtob werkt echter wel samen met WSNP bewindvoerders, maar dat is in een ondersteunende rol.